مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » قازاقستان انشىلەرى » ەرنار ايدار

ءانشى جايلى

ءانشى: ەرنار ايدار

ءتۇرى: قازاقستان انشىلەرى

البوم: اق باقىتىم

ۋاقىتى: 2017-10-07

كورلىم: 49608

ءان سانى:  110

ەستۋ

37K

 1. تالداۋرەتءان اتىجيناق اتىەستىلىمەستۋءتۇسىرۋ
 1. 1كۇنىم سەن سونبەشى-كەربەز توبىمەن بىرگەەرنار ايدار 100ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 2. 2سۇلۋلايىمەرنار ايدار 40ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 3. 3قيماي سەنى بارامىنەرنار ايدار 602ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 4. 4تىڭداەرنار ايدار 323ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 5. 5مەن جاقىنمىنەرنار ايدار 222ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 6. 6كوز الدىمدا نۇرلى ءجۇزىڭەرنار ايدار 350ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 7. 7مەنىڭداعى ءبىر اققۋىم بار شىعارەرنار ايدار 809ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 8. 8ويلانەرنار ايدار 2049ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 9. 9وزگەشە قىزەرنار ايدار 758ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 10. 10قايدا قالدىەرنار ايدار 2555ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 11. 11ويلاەرنار ايدار 1175ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 12. 12قاپ-قارا جەڭگە ادەمىەرنار ايدار 2076ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 13. 13ماحاببات قالاسىەرنار ايدار 1577ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 14. 14اق مارجانەرنار ايدار 962ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 15. 15قاناتىمدى ىزدەيمىنەرنار ايدار 1183ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 16. 16جاز ءومىردى تىرىسسام كۇز ەتۋگەەرنار ايدار 1933ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 17. 17ۇرلىقشى قىزەرنار ايدار 1243ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 18. 18ۇيلەندىم مەنەرنار ايدار 1429ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 19. 19اۋىلدى اڭساۋەرنار ايدار 1614ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 20. 20سوندا دا سۇيەمەرنار ايدار 2571ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 21. 21ساعىنىشەرنار ايدار 2666ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 22. 22ىزدەدىمەرنار ايدار 2209ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 23. 23باقىت جارناماسىەرنار ايدار 2076ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 24. 24ەكەۋمىزدە ءبىر جۇرەكەرنار ايدار 6323ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 25. 25بىرەۋسىڭەرنار ايدار 6119ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 26. 26العىسىم كوپ بارىڭەەرنار ايدار 3552ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 27. 27ەشكىمگە ايتپاەرنار ايدار 5171ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 28. 28ۇلدىڭ جولى-ۇلى جولەرنار ايدار 3038ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 29. 29ماڭگىلىك ەلەرنار ايدار 2491ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 30. 30جاي-جايەرنار ايدار 3214ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 31. 31ءلايلىمەرنار ايدار 3567ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 32. 32سەن سونبەشىەرنار ايدار 10943ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 33. 33كۇنىم-اۋەرنار ايدار 7885ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 34. 34قيماستىقەرنار ايدار 10155ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 35. 35جارالاماەرنار ايدار 8298ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 36. 36وزىڭمەن ءبىر بولسامەرنار ايدار 8057ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 37. 37ايالداماەرنار ايدار 6960ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 38. 38ماحابباتىم-اۋەرنار ايدار 5962ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 39. 39ارمانەرنار ايدار 3926ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 40. 40الماتى مەن شىم قالاەرنار ايدار 9732ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 41. 41شىن ۇناتتىمەرنار ايدار 14056ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 42. 423 ءتۇرلى گۇلەرنار ايدار 14242ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 43. 43كەزدەسۋ نۇكتەسىەرنار ايدار 13235ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 44. 44ۇمىتپا مەنىەرنار ايدار 20073ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 45. 45قارىنداسماەرنار ايدار 9283ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 46. 46كەشىردىمەرنار ايدار 9780ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 47. 47كەشىرشى جانىمەرنار ايدار 17732ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 48. 48جۇرەگىم دۇرسىلدەەرنار ايدار 22354ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 49. 49جۇرەگىم دۇرىلدەدىەرنار ايدار 12789ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 50. 50تاعىداەرنار ايدار 19275ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 51. 51قىزعانىشىم - ايەرنار ايدار 53896ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 52. 52اتا-اناڭدى سىيلاەرنار ايدار 21860ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 53. 53جانىم-اۋەرنار ايدار 16149ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 54. 54اي -ايەرنار ايدار 17587ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 55. 55اي اي جانەرنار ايدار 15277ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 56. 56سات ساپارەرنار ايدار 14074ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 57. 57ەكى جۇرەك بولىپىنەرنار ايدار 21977ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 58. 58ساعىنا بەرەمىنەرنار ايدار 22123ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 59. 59تۋلايدى جۇرەكەرنار ايدار 42976ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 60. 60تاتتىم مەنىڭەرنار ايدار 27575ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 61. 61سەن كورىنبەيسىڭەرنار ايدار 33091ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 62. 62ءبىر سۇراقەرنار ايدار 19678ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 63. 63مەن سەنى ساعىندىمەرنار ايدار 18610ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 64. 64دوستارىمەرنار ايدار 25019ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 65. 65عاشىقپىنەرنار ايدار 37912ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 66. 66ۇلى استاناەرنار ايدار 15801ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 67. 67سەن ماعان ۇنادىڭەرنار ايدار 68287ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 68. 68اتا اناڭدى سيلاەرنار ايدار 11869ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 69. 69قايداسىڭەرنار ايدار 15439ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 70. 70تىم بولماساەرنار ايدار 39394ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 71. 71وقسامايسىڭ سەن باسقاعا مۇلدەەرنار ايدار 87362ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 72. 72ۇمىت مەنىەرنار ايدار 20485ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 73. 73ۇمىتىڭباەرنار ايدار 17440ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 74. 74شايحاناەرنار ايدار 37312ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 75. 75شىنىمەن ساعىنباي جۇر دەيسىڭبەەرنار ايدار 33856ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 76. 76ساعىندىم سەنىەرنار ايدار 45822ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 77. 77سەنەن باسقا كىمىم بار (Remix)ەرنار ايدار 25144ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 78. 78سەنەن باسقا كىمىم بارەرنار ايدار 27560ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 79. 79سوندادا سۇيەمىنەرنار ايدار 27007ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 80. 80سۇيە بەرەرنار ايدار 10483ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 81. 81ساعىنام سەنىەرنار ايدار 11505ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 82. 82مەن جوعالتقان تۇندەەرنار ايدار 18291ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 83. 83مەنىڭ جۇرەگىمەرنار ايدار 14790ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 84. 84وزىڭ ءبىلەرنار ايدار 11481ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 85. 85ساعىندىمەرنار ايدار 9260ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 86. 86جان ەركەمەرنار ايدار 9732ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 87. 87جارايماەرنار ايدار 44633ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 88. 88جارىعىم - ايەرنار ايدار 18877ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 89. 89جىلاما ماحاببات ەرنار ايدار 12787ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 90. 90ماحابباتىم جۇرەكتە كەۋدەم دە ورتەپ بارادىەرنار ايدار 14198ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 91. 91گۇلدەي گۇلدەسىڭەرنار ايدار 13289ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 92. 92قايداسىڭەرنار ايدار 9121ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 93. 93قول سوزىپەرنار ايدار 7168ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 94. 94قالاعا كەلگەن ۇياڭ قىزەرنار ايدار 13360ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 95. 95قارتتار ءۇيىەرنار ايدار 5724ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 96. 96اق تاماقەرنار ايدار 7015ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 97. 97اۋىلدى اڭساۋەرنار ايدار 5815ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 98. 98عاشىق جۇرەكەرنار ايدار 11266ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 99. 99بىلمەيمىنەرنار ايدار 19637ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 100. 100بوتا كوزىمەرنار ايدار 9485ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 101. 101گۇل سيلاعان قىزەرنار ايدار 9872ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 102. 102نە دەيسىڭەرنار ايدار 10170ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 103. 103ساعىندىمەرنار ايدار 10600ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 104. 104سەن باقىتىسىڭەرنار ايدار 11513ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 105. 105اق كەمەەرنار ايدار 10446ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 106. 106ءۇمىر جولىەرنار ايدار 15808ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 107. 107اي ارۋەرنار ايدار 13565ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 108. 108ماحاببات قورعانەرنار ايدار 14496ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 109. 109اق بۇلتىمەرنار ايدار 11404ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 110. 110بوتا كوزىڭەرنار ايدار 24861ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ

بۇل تور بەكەتىنىڭ بارلىق ۇقىعى شالقار ستۋدياسىنا ءتان.
حابارلاسۋ تەلەفون نومەرى:18999891007 Emil:xalhar@163.com
Copyright 2013-2018 夏力哈尔网版权所有 备案号:
 • شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسىن قوسىپ الىڭىز
 • ۇنحات مىنبە نومەرىمىز:xalhar-torabi
  شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسى سىزدەردى قارسى الادى!
  ءبىز تۋرالى | جارناما بەرۋ | سەستاما جاساتۋ | اقى تولەۋ             ەسكەرتۋ : بەكەتىمىزدەگى كەسكىندەردىڭ بارلىعى توردان كەلگەن مەنشىكتى ۇقىعىن ۇستىنە المايدى.