مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » قازاقستان انشىلەرى » ەرنار ايدار

ءانشى جايلى

ءانشى: ەرنار ايدار

ءتۇرى: قازاقستان انشىلەرى

البوم: اق باقىتىم

ۋاقىتى: 2017-10-07

كورلىم: 49652

ءان سانى:  117

ەستۋ

37K

 1. تالداۋرەتءان اتىجيناق اتىەستىلىمەستۋءتۇسىرۋ
 1. 1تولقىندى تولقىن جالعاسىنەرنار ايدار 262ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 2. 2ايالداما-توقتار سەرىكوۆ پەن بىرگەەرنار ايدار 183ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 3. 3اۋىلعا ساعىنىش-سايات مەدەۋوۆ پەن بىرگەەرنار ايدار 61ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 4. 4سەن جوقتا-مەيرامبەك بەسبايوۆ پەن بىرگەەرنار ايدار 1488ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 5. 5ءبىر كورگەننەن-دوسىمجان تاڭاتارمەن بىرگەەرنار ايدار 138ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 6. 6وزگەرمەسىم-مۇقاسان شاحزادايەۆپەن بىرگەەرنار ايدار 389ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 7. 7انام مەن اكەمەرنار ايدار 2513ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 8. 8كۇنىم سەن سونبەشى-كەربەز توبىمەن بىرگەەرنار ايدار 588ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 9. 9سۇلۋلايىمەرنار ايدار 89ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 10. 10قيماي سەنى بارامىنەرنار ايدار 810ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 11. 11تىڭداەرنار ايدار 438ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 12. 12مەن جاقىنمىنەرنار ايدار 327ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 13. 13كوز الدىمدا نۇرلى ءجۇزىڭەرنار ايدار 410ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 14. 14مەنىڭداعى ءبىر اققۋىم بار شىعارەرنار ايدار 1325ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 15. 15ويلانەرنار ايدار 2478ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 16. 16وزگەشە قىزەرنار ايدار 909ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 17. 17قايدا قالدىەرنار ايدار 2955ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 18. 18ويلاەرنار ايدار 1203ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 19. 19قاپ-قارا جەڭگە ادەمىەرنار ايدار 2534ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 20. 20ماحاببات قالاسىەرنار ايدار 2020ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 21. 21اق مارجانەرنار ايدار 1020ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 22. 22قاناتىمدى ىزدەيمىنەرنار ايدار 1238ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 23. 23جاز ءومىردى تىرىسسام كۇز ەتۋگەەرنار ايدار 2031ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 24. 24ۇرلىقشى قىزەرنار ايدار 1357ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 25. 25ۇيلەندىم مەنەرنار ايدار 1501ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 26. 26اۋىلدى اڭساۋەرنار ايدار 1660ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 27. 27سوندا دا سۇيەمەرنار ايدار 2645ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 28. 28ساعىنىشەرنار ايدار 2704ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 29. 29ىزدەدىمەرنار ايدار 2333ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 30. 30باقىت جارناماسىەرنار ايدار 2119ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 31. 31ەكەۋمىزدە ءبىر جۇرەكەرنار ايدار 6675ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 32. 32بىرەۋسىڭەرنار ايدار 6364ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 33. 33العىسىم كوپ بارىڭەەرنار ايدار 3795ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 34. 34ەشكىمگە ايتپاەرنار ايدار 5433ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 35. 35ۇلدىڭ جولى-ۇلى جولەرنار ايدار 3164ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 36. 36ماڭگىلىك ەلەرنار ايدار 2498ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 37. 37جاي-جايەرنار ايدار 3297ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 38. 38ءلايلىمەرنار ايدار 3688ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 39. 39سەن سونبەشىەرنار ايدار 11263ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 40. 40كۇنىم-اۋەرنار ايدار 7945ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 41. 41قيماستىقەرنار ايدار 10669ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 42. 42جارالاماەرنار ايدار 8360ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 43. 43وزىڭمەن ءبىر بولسامەرنار ايدار 8114ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 44. 44ايالداماەرنار ايدار 6998ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 45. 45ماحابباتىم-اۋەرنار ايدار 5969ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 46. 46ارمانەرنار ايدار 4034ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 47. 47الماتى مەن شىم قالاەرنار ايدار 9779ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 48. 48شىن ۇناتتىمەرنار ايدار 14306ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 49. 493 ءتۇرلى گۇلەرنار ايدار 14276ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 50. 50كەزدەسۋ نۇكتەسىەرنار ايدار 13305ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 51. 51ۇمىتپا مەنىەرنار ايدار 20183ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 52. 52قارىنداسماەرنار ايدار 9313ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 53. 53كەشىردىمەرنار ايدار 9799ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 54. 54كەشىرشى جانىمەرنار ايدار 17972ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 55. 55جۇرەگىم دۇرسىلدەەرنار ايدار 22625ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 56. 56جۇرەگىم دۇرىلدەدىەرنار ايدار 12824ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 57. 57تاعىداەرنار ايدار 19553ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 58. 58قىزعانىشىم - ايەرنار ايدار 54469ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 59. 59اتا-اناڭدى سىيلاەرنار ايدار 22040ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 60. 60جانىم-اۋەرنار ايدار 16156ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 61. 61اي -ايەرنار ايدار 17648ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 62. 62اي اي جانەرنار ايدار 15286ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 63. 63سات ساپارەرنار ايدار 14103ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 64. 64ەكى جۇرەك بولىپىنەرنار ايدار 22126ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 65. 65ساعىنا بەرەمىنەرنار ايدار 22143ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 66. 66تۋلايدى جۇرەكەرنار ايدار 43286ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 67. 67تاتتىم مەنىڭەرنار ايدار 27630ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 68. 68سەن كورىنبەيسىڭەرنار ايدار 33291ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 69. 69ءبىر سۇراقەرنار ايدار 19879ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 70. 70مەن سەنى ساعىندىمەرنار ايدار 18657ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 71. 71دوستارىمەرنار ايدار 25080ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 72. 72عاشىقپىنەرنار ايدار 39850ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 73. 73ۇلى استاناەرنار ايدار 15806ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 74. 74سەن ماعان ۇنادىڭەرنار ايدار 69239ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 75. 75اتا اناڭدى سيلاەرنار ايدار 11877ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 76. 76قايداسىڭەرنار ايدار 15487ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 77. 77تىم بولماساەرنار ايدار 39562ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 78. 78وقسامايسىڭ سەن باسقاعا مۇلدەەرنار ايدار 88987ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 79. 79ۇمىت مەنىەرنار ايدار 20520ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 80. 80ۇمىتىڭباەرنار ايدار 17878ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 81. 81شايحاناەرنار ايدار 37644ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 82. 82شىنىمەن ساعىنباي جۇر دەيسىڭبەەرنار ايدار 34101ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 83. 83ساعىندىم سەنىەرنار ايدار 46046ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 84. 84سەنەن باسقا كىمىم بار (Remix)ەرنار ايدار 25335ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 85. 85سەنەن باسقا كىمىم بارەرنار ايدار 27773ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 86. 86سوندادا سۇيەمىنەرنار ايدار 27154ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 87. 87سۇيە بەرەرنار ايدار 10486ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 88. 88ساعىنام سەنىەرنار ايدار 11545ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 89. 89مەن جوعالتقان تۇندەەرنار ايدار 19508ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 90. 90مەنىڭ جۇرەگىمەرنار ايدار 14888ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 91. 91وزىڭ ءبىلەرنار ايدار 11531ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 92. 92ساعىندىمەرنار ايدار 9282ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 93. 93جان ەركەمەرنار ايدار 9763ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 94. 94جارايماەرنار ايدار 45195ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 95. 95جارىعىم - ايەرنار ايدار 19008ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 96. 96جىلاما ماحاببات ەرنار ايدار 13122ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 97. 97ماحابباتىم جۇرەكتە كەۋدەم دە ورتەپ بارادىەرنار ايدار 14228ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 98. 98گۇلدەي گۇلدەسىڭەرنار ايدار 13985ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 99. 99قايداسىڭەرنار ايدار 9147ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 100. 100قول سوزىپەرنار ايدار 7172ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 101. 101قالاعا كەلگەن ۇياڭ قىزەرنار ايدار 13416ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 102. 102قارتتار ءۇيىەرنار ايدار 5737ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 103. 103اق تاماقەرنار ايدار 7046ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 104. 104اۋىلدى اڭساۋەرنار ايدار 5829ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 105. 105عاشىق جۇرەكەرنار ايدار 11287ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 106. 106بىلمەيمىنەرنار ايدار 19792ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 107. 107بوتا كوزىمەرنار ايدار 9544ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 108. 108گۇل سيلاعان قىزەرنار ايدار 9878ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 109. 109نە دەيسىڭەرنار ايدار 10211ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 110. 110ساعىندىمەرنار ايدار 10650ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 111. 111سەن باقىتىسىڭەرنار ايدار 11541ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 112. 112اق كەمەەرنار ايدار 10564ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 113. 113ءۇمىر جولىەرنار ايدار 16188ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 114. 114اي ارۋەرنار ايدار 13655ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 115. 115ماحاببات قورعانەرنار ايدار 14590ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 116. 116اق بۇلتىمەرنار ايدار 11414ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 117. 117بوتا كوزىڭەرنار ايدار 24909ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ

بۇل تور بەكەتىنىڭ بارلىق ۇقىعى شالقار ستۋدياسىنا ءتان.
حابارلاسۋ تەلەفون نومەرى:18999891007 Emil:xalhar@163.com
Copyright 2013-2018 夏力哈尔网版权所有 备案号:
 • شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسىن قوسىپ الىڭىز
 • ۇنحات مىنبە نومەرىمىز:xalhar-torabi
  شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسى سىزدەردى قارسى الادى!
  ءبىز تۋرالى | جارناما بەرۋ | سەستاما جاساتۋ | اقى تولەۋ             ەسكەرتۋ : بەكەتىمىزدەگى كەسكىندەردىڭ بارلىعى توردان كەلگەن مەنشىكتى ۇقىعىن ۇستىنە المايدى.