مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » قازاقستان انشىلەرى » ەرنار ايدار

ءانشى جايلى

ءانشى: ەرنار ايدار

ءتۇرى: قازاقستان انشىلەرى

البوم: اق باقىتىم

ۋاقىتى: 2017-10-07

كورلىم: 49652

ءان سانى:  121

ەستۋ

37K

 1. تالداۋرەتءان اتىجيناق اتىەستىلىمەستۋءتۇسىرۋ
 1. 1جامان باەرنار ايدار 446ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 2. 2جەك كورەمەرنار ايدار 303ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 3. 3بالىمەرنار ايدار 277ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 4. 4مەن ساعان عاشىق ەدىمەرنار ايدار 416ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 5. 5تولقىندى تولقىن جالعاسىنەرنار ايدار 212ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 6. 6ايالداما-توقتار سەرىكوۆ پەن بىرگەەرنار ايدار 181ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 7. 7اۋىلعا ساعىنىش-سايات مەدەۋوۆ پەن بىرگەەرنار ايدار 86ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 8. 8سەن جوقتا-مەيرامبەك بەسبايوۆ پەن بىرگەەرنار ايدار 2808ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 9. 9ءبىر كورگەننەن-دوسىمجان تاڭاتارمەن بىرگەەرنار ايدار 254ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 10. 10وزگەرمەسىم-مۇقاسان شاحزادايەۆپەن بىرگەەرنار ايدار 468ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 11. 11انام مەن اكەمەرنار ايدار 4748ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 12. 12كۇنىم سەن سونبەشى-كەربەز توبىمەن بىرگەەرنار ايدار 828ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 13. 13سۇلۋلايىمەرنار ايدار 89ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 14. 14قيماي سەنى بارامىنەرنار ايدار 891ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 15. 15تىڭداەرنار ايدار 491ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 16. 16مەن جاقىنمىنەرنار ايدار 314ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 17. 17كوز الدىمدا نۇرلى ءجۇزىڭەرنار ايدار 424ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 18. 18مەنىڭداعى ءبىر اققۋىم بار شىعارەرنار ايدار 1534ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 19. 19ويلانەرنار ايدار 2808ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 20. 20وزگەشە قىزەرنار ايدار 927ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 21. 21قايدا قالدىەرنار ايدار 3179ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 22. 22ويلاەرنار ايدار 1214ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 23. 23قاپ-قارا جەڭگە ادەمىەرنار ايدار 3053ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 24. 24ماحاببات قالاسىەرنار ايدار 2299ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 25. 25اق مارجانەرنار ايدار 1060ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 26. 26قاناتىمدى ىزدەيمىنەرنار ايدار 1269ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 27. 27جاز ءومىردى تىرىسسام كۇز ەتۋگەەرنار ايدار 2045ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 28. 28ۇرلىقشى قىزەرنار ايدار 1346ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 29. 29ۇيلەندىم مەنەرنار ايدار 1562ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 30. 30اۋىلدى اڭساۋەرنار ايدار 1684ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 31. 31سوندا دا سۇيەمەرنار ايدار 2697ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 32. 32ساعىنىشەرنار ايدار 2755ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 33. 33ىزدەدىمەرنار ايدار 2354ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 34. 34باقىت جارناماسىەرنار ايدار 2118ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 35. 35ەكەۋمىزدە ءبىر جۇرەكەرنار ايدار 6870ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 36. 36بىرەۋسىڭەرنار ايدار 6510ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 37. 37العىسىم كوپ بارىڭەەرنار ايدار 4282ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 38. 38ەشكىمگە ايتپاەرنار ايدار 5644ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 39. 39ۇلدىڭ جولى-ۇلى جولەرنار ايدار 3200ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 40. 40ماڭگىلىك ەلەرنار ايدار 2520ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 41. 41جاي-جايەرنار ايدار 3323ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 42. 42ءلايلىمەرنار ايدار 3970ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 43. 43سەن سونبەشىەرنار ايدار 11458ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 44. 44كۇنىم-اۋەرنار ايدار 7996ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 45. 45قيماستىقەرنار ايدار 11090ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 46. 46جارالاماەرنار ايدار 8404ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 47. 47وزىڭمەن ءبىر بولسامەرنار ايدار 8136ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 48. 48ايالداماەرنار ايدار 7013ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 49. 49ماحابباتىم-اۋەرنار ايدار 6011ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 50. 50ارمانەرنار ايدار 4081ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 51. 51الماتى مەن شىم قالاەرنار ايدار 9773ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 52. 52شىن ۇناتتىمەرنار ايدار 14531ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 53. 533 ءتۇرلى گۇلەرنار ايدار 14309ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 54. 54كەزدەسۋ نۇكتەسىەرنار ايدار 13387ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 55. 55ۇمىتپا مەنىەرنار ايدار 20198ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 56. 56قارىنداسماەرنار ايدار 9334ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 57. 57كەشىردىمەرنار ايدار 9830ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 58. 58كەشىرشى جانىمەرنار ايدار 18382ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 59. 59جۇرەگىم دۇرسىلدەەرنار ايدار 22746ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 60. 60جۇرەگىم دۇرىلدەدىەرنار ايدار 12847ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 61. 61تاعىداەرنار ايدار 19648ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 62. 62قىزعانىشىم - ايەرنار ايدار 54765ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 63. 63اتا-اناڭدى سىيلاەرنار ايدار 22281ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 64. 64جانىم-اۋەرنار ايدار 16174ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 65. 65اي -ايەرنار ايدار 17698ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 66. 66اي اي جانەرنار ايدار 15292ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 67. 67سات ساپارەرنار ايدار 14118ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 68. 68ەكى جۇرەك بولىپىنەرنار ايدار 22220ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 69. 69ساعىنا بەرەمىنەرنار ايدار 22145ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 70. 70تۋلايدى جۇرەكەرنار ايدار 43580ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 71. 71تاتتىم مەنىڭەرنار ايدار 27660ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 72. 72سەن كورىنبەيسىڭەرنار ايدار 33612ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 73. 73ءبىر سۇراقەرنار ايدار 19979ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 74. 74مەن سەنى ساعىندىمەرنار ايدار 18691ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 75. 75دوستارىمەرنار ايدار 25340ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 76. 76عاشىقپىنەرنار ايدار 40879ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 77. 77ۇلى استاناەرنار ايدار 15806ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 78. 78سەن ماعان ۇنادىڭەرنار ايدار 69636ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 79. 79اتا اناڭدى سيلاەرنار ايدار 11898ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 80. 80قايداسىڭەرنار ايدار 15516ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 81. 81تىم بولماساەرنار ايدار 39653ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 82. 82وقسامايسىڭ سەن باسقاعا مۇلدەەرنار ايدار 90100ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 83. 83ۇمىت مەنىەرنار ايدار 20539ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 84. 84ۇمىتىڭباەرنار ايدار 18007ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 85. 85شايحاناەرنار ايدار 37874ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 86. 86شىنىمەن ساعىنباي جۇر دەيسىڭبەەرنار ايدار 34195ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 87. 87ساعىندىم سەنىەرنار ايدار 46218ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 88. 88سەنەن باسقا كىمىم بار (Remix)ەرنار ايدار 25479ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 89. 89سەنەن باسقا كىمىم بارەرنار ايدار 27961ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 90. 90سوندادا سۇيەمىنەرنار ايدار 27336ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 91. 91سۇيە بەرەرنار ايدار 10488ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 92. 92ساعىنام سەنىەرنار ايدار 11593ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 93. 93مەن جوعالتقان تۇندەەرنار ايدار 19932ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 94. 94مەنىڭ جۇرەگىمەرنار ايدار 15022ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 95. 95وزىڭ ءبىلەرنار ايدار 11608ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 96. 96ساعىندىمەرنار ايدار 9298ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 97. 97جان ەركەمەرنار ايدار 9778ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 98. 98جارايماەرنار ايدار 45634ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 99. 99جارىعىم - ايەرنار ايدار 19093ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 100. 100جىلاما ماحاببات ەرنار ايدار 13251ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 101. 101ماحابباتىم جۇرەكتە كەۋدەم دە ورتەپ بارادىەرنار ايدار 14256ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 102. 102گۇلدەي گۇلدەسىڭەرنار ايدار 14216ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 103. 103قايداسىڭەرنار ايدار 9152ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 104. 104قول سوزىپەرنار ايدار 7174ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 105. 105قالاعا كەلگەن ۇياڭ قىزەرنار ايدار 13428ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 106. 106قارتتار ءۇيىەرنار ايدار 5745ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 107. 107اق تاماقەرنار ايدار 7053ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 108. 108اۋىلدى اڭساۋەرنار ايدار 5832ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 109. 109عاشىق جۇرەكەرنار ايدار 11289ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 110. 110بىلمەيمىنەرنار ايدار 20156ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 111. 111بوتا كوزىمەرنار ايدار 9582ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 112. 112گۇل سيلاعان قىزەرنار ايدار 9884ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 113. 113نە دەيسىڭەرنار ايدار 10235ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 114. 114ساعىندىمەرنار ايدار 10660ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 115. 115سەن باقىتىسىڭەرنار ايدار 11697ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 116. 116اق كەمەەرنار ايدار 10679ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 117. 117ءۇمىر جولىەرنار ايدار 16409ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 118. 118اي ارۋەرنار ايدار 13703ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 119. 119ماحاببات قورعانەرنار ايدار 14603ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 120. 120اق بۇلتىمەرنار ايدار 11420ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 121. 121بوتا كوزىڭەرنار ايدار 24942ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ

بۇل تور بەكەتىنىڭ بارلىق ۇقىعى شالقار ستۋدياسىنا ءتان.
حابارلاسۋ تەلەفون نومەرى:18999891007 Emil:xalhar@163.com
Copyright 2013-2018 夏力哈尔网版权所有 备案号:
 • شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسىن قوسىپ الىڭىز
 • ۇنحات مىنبە نومەرىمىز:xalhar-torabi
  شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسى سىزدەردى قارسى الادى!
  ءبىز تۋرالى | جارناما بەرۋ | سەستاما جاساتۋ | اقى تولەۋ             ەسكەرتۋ : بەكەتىمىزدەگى كەسكىندەردىڭ بارلىعى توردان كەلگەن مەنشىكتى ۇقىعىن ۇستىنە المايدى.