مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » شينجياڭ انشىلەرى » اسقات قانات ۇلى

ءانشى جايلى

ءانشى: اسقات قانات ۇلى

ءتۇرى: شينجياڭ انشىلەرى

البوم: شينجياڭ قازاق رەپ

ۋاقىتى: 2018-01-22

كورلىم: 101

ءان سانى:  31

ەستۋ

37K

 1. تالداۋرەتءان اتىجيناق اتىەستىلىمەستۋءتۇسىرۋ
 1. 1كۇتتىم-اياسقات قانات ۇلى 155ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 2. 2شارشاماي ىزدەي بەرەماسقات قانات ۇلى 209ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 3. 3قالىقتاپ بيلەاسقات قانات ۇلى 267ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 4. 4قىزداراسقات قانات ۇلى 151ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 5. 5بوز جورعااسقات قانات ۇلى 444ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 6. 6مۇراتبەكاسقات قانات ۇلى 1187ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 7. 7ءما ساعان قۇڭباۋاسقات قانات ۇلى 2744ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 8. 8جەتىمدەراسقات قانات ۇلى 459ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 9. 9niceاسقات قانات ۇلى 829ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 10. 10تەڭگەاسقات قانات ۇلى 225ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 11. 11ساعىندىم وزىڭدىاسقات قانات ۇلى 462ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 12. 12سوڭعى ولەڭاسقات قانات ۇلى 197ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 13. 13سۇيمەشىاسقات قانات ۇلى 238ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 14. 14سۇيگەن جاراسقات قانات ۇلى 272ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 15. 15تاستاپ كەتتىڭاسقات قانات ۇلى 233ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 16. 16كوكاسقات قانات ۇلى 127ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 17. 17ورالشى ماحابباتاسقات قانات ۇلى 185ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 18. 18جانىم-جانىماسقات قانات ۇلى 334ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 19. 19قازاق قىزدار-اياسقات قانات ۇلى 283ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 20. 20كەتشىاسقات قانات ۇلى 510ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 21. 21قىزدار-اياسقات قانات ۇلى 258ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 22. 22باقىتتىسىز ماحابباتاسقات قانات ۇلى 169ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 23. 23بيلە قازاق قىزدارى-اياسقات قانات ۇلى 309ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 24. 24بيلەشى مەنىمەناسقات قانات ۇلى 182ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 25. 25ەستەن كەتپەدىڭاسقات قانات ۇلى 289ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 26. 26قالشى مۇندااسقات قانات ۇلى 138ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 27. 27ارۋىم جانىمدااسقات قانات ۇلى 291ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 28. 2880000اسقات قانات ۇلى 656ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 29. 29ادەمىاسقات قانات ۇلى 289ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 30. 30ءاي ءاي ءاياسقات قانات ۇلى 319ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 31. 31ايتارىم كوپاسقات قانات ۇلى 270ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ

بۇل تور بەكەتىنىڭ بارلىق ۇقىعى شالقار ستۋدياسىنا ءتان.
حابارلاسۋ تەلەفون نومەرى:18999891007 Emil:xalhar@163.com
Copyright 2013-2018 夏力哈尔网版权所有 备案号:
 • شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسىن قوسىپ الىڭىز
 • ۇنحات مىنبە نومەرىمىز:xalhar-torabi
  شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسى سىزدەردى قارسى الادى!
  ءبىز تۋرالى | جارناما بەرۋ | سەستاما جاساتۋ | اقى تولەۋ             ەسكەرتۋ : بەكەتىمىزدەگى كەسكىندەردىڭ بارلىعى توردان كەلگەن مەنشىكتى ۇقىعىن ۇستىنە المايدى.