مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » شينجياڭ انشىلەرى » اسقات قانات ۇلى

ءانشى جايلى

ءانشى: اسقات قانات ۇلى

ءتۇرى: شينجياڭ انشىلەرى

البوم: شينجياڭ قازاق رەپ

ۋاقىتى: 2018-01-22

كورلىم: 49

ءان سانى:  31

ەستۋ

37K

 1. تالداۋرەتءان اتىجيناق اتىەستىلىمەستۋءتۇسىرۋ
 1. 1كۇتتىم-اياسقات قانات ۇلى 101ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 2. 2شارشاماي ىزدەي بەرەماسقات قانات ۇلى 130ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 3. 3قالىقتاپ بيلەاسقات قانات ۇلى 215ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 4. 4قىزداراسقات قانات ۇلى 117ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 5. 5بوز جورعااسقات قانات ۇلى 395ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 6. 6مۇراتبەكاسقات قانات ۇلى 1142ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 7. 7ءما ساعان قۇڭباۋاسقات قانات ۇلى 2601ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 8. 8جەتىمدەراسقات قانات ۇلى 434ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 9. 9niceاسقات قانات ۇلى 793ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 10. 10تەڭگەاسقات قانات ۇلى 201ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 11. 11ساعىندىم وزىڭدىاسقات قانات ۇلى 439ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 12. 12سوڭعى ولەڭاسقات قانات ۇلى 168ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 13. 13سۇيمەشىاسقات قانات ۇلى 212ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 14. 14سۇيگەن جاراسقات قانات ۇلى 224ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 15. 15تاستاپ كەتتىڭاسقات قانات ۇلى 213ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 16. 16كوكاسقات قانات ۇلى 104ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 17. 17ورالشى ماحابباتاسقات قانات ۇلى 163ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 18. 18جانىم-جانىماسقات قانات ۇلى 302ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 19. 19قازاق قىزدار-اياسقات قانات ۇلى 258ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 20. 20كەتشىاسقات قانات ۇلى 354ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 21. 21قىزدار-اياسقات قانات ۇلى 221ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 22. 22باقىتتىسىز ماحابباتاسقات قانات ۇلى 144ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 23. 23بيلە قازاق قىزدارى-اياسقات قانات ۇلى 277ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 24. 24بيلەشى مەنىمەناسقات قانات ۇلى 140ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 25. 25ەستەن كەتپەدىڭاسقات قانات ۇلى 270ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 26. 26قالشى مۇندااسقات قانات ۇلى 112ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 27. 27ارۋىم جانىمدااسقات قانات ۇلى 249ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 28. 2880000اسقات قانات ۇلى 622ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 29. 29ادەمىاسقات قانات ۇلى 269ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 30. 30ءاي ءاي ءاياسقات قانات ۇلى 293ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ
 31. 31ايتارىم كوپاسقات قانات ۇلى 251ەستۋتىزىمدىككە قوسۋءتۇسىرۋ

بۇل تور بەكەتىنىڭ بارلىق ۇقىعى شالقار ستۋدياسىنا ءتان.
حابارلاسۋ تەلەفون نومەرى:18999891007 Emil:xalhar@163.com
Copyright 2013-2018 夏力哈尔网版权所有 备案号:
 • شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسىن قوسىپ الىڭىز
 • ۇنحات مىنبە نومەرىمىز:xalhar-torabi
  شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسى سىزدەردى قارسى الادى!
  ءبىز تۋرالى | جارناما بەرۋ | سەستاما جاساتۋ | اقى تولەۋ             ەسكەرتۋ : بەكەتىمىزدەگى كەسكىندەردىڭ بارلىعى توردان كەلگەن مەنشىكتى ۇقىعىن ۇستىنە المايدى.