مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » ۇسىنىلعان اندەر

اندەر قاتارى

ۇسىنىلعان اندەر   Top90

 1. 1.گۇل ايىمتىزىمدىككە قوسۋ
 2. 2.جۇرەك سۇيەم دەيدىتىزىمدىككە قوسۋ
 3. 3.توقتاتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .ءموپ-ءمولدىرىمتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .ارداعىمتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .قۋانىشىمتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .ءديدارلىمتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .تۋعان كۇنتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .كەشىردىم-سارا امانگەلدى قىزىمەن بىرگەتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .جۇرەگىڭ بوسپاتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .كۇتەمىنتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .قيناماشى جۇرەكتىتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .جانىمدا بولشىتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .ءماجنۇن تاعدىرتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .سۇربورتەتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .تۇرعىنىم-سانات تۇرسىنباقىت ۇلى مەن بىرگەتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .تۇرعىنىم-قايسار دالاي مەن بىرگەتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .كەزدەسۋىم كەرەكتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .سەن جوقسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .جامان باتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .اعاجان-قۋاندىق راحىم مەن بىرگەتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .مەن سەنى قۇلاي ءسۇيدىم-قۋاندىق راحىم مەن بىرگەتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .جاۋاپسىز سەزىمتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .جەڭگەيجانتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .جانىمتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .جۇرەك كونبەيدىتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .بايدىڭ قىزىتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .ءتاي-ءتاي بوتامتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .قالاداعى اۋىلداستىزىمدىككە قوسۋ
 30. .باقىتىم باعىمتىزىمدىككە قوسۋ

  2- قاتار

 1. .سەزبەيسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 2. .كوزدەرىمسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 3. .الداماتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .الما قىزتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .كەشىر مەنى-جاڭا نۇسقاتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .ساعىنىشتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .كەشىر مەنىتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .ءجاياۋتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .عاشىقسىڭباتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .قىلىعىڭ بالداي-ۇلار مەللات-نۇرجان باقتيارتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .جىلاما جانىمتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .ەركەم-ايتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .ىزدەمەتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .حاتتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .تابىلماي كەتتىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .نەگەتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .ويلا-ويلاتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .بۋىرشىنىم كيەلى تۇعىرىمتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .ءتاي-ءتاي بالامتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .الماتىدا قىزدار كوپتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .ۇيالشاعىمتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .سيتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .الاۋتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .ءجاي-ءجايتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .كۇتتىم-ايتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .وسلايتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .ورالشى ماحابباتىمتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .تۋعان جەر-جاندى داۋىستاتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .كەشىرىم جوقتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .قازاق قىزىتىزىمدىككە قوسۋ

  3- قاتار

 1. .بالىمتىزىمدىككە قوسۋ
 2. .كۇتتىم-ايتىزىمدىككە قوسۋ
 3. .جاسا ماڭگى پارتيامتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .باقىت قۇسىمتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .مەنىڭ جۇرەگىم-ورىسشا-ءىنىسى زاڭعار نۇرتاسپەن بىرگەتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .مەنىڭ جۇرەگىم-ورىسشا-اعاسى قايرات نۇرتاسپەن بىرگەتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .قۇت مەكەنىم موريىمتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .بالاپانتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .ءومىر سۇلۋ قىزدارمەنتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .ءجۇر پايىز جاقسى كورەمتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .اتا-اناعا ارناۋتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .سەن قايدا جۇردىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .بالاپانىمتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .说散就散تىزىمدىككە قوسۋ
 15. .وتان انامتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .كوكتوبەدەگى ماحابباتتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .شارشاماي ىزدەي بەرەمتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .عاشىق جۇرەكتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .كۇزگى جاڭبىرتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .ساعىنعان شىعارسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .سەنىمەنتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .سەنى سۇيەمتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .مۇمكىن ەمەستىزىمدىككە قوسۋ
 24. .جاقسى كورەمتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .ارمانداتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .ءدۇرس-ءدۇرستىزىمدىككە قوسۋ
 27. .نەگە-نەگەتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .باقىتىما سەنەمىنتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .ەلىگايتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .قىزىل ءتىلتىزىمدىككە قوسۋ

بۇل تور بەكەتىنىڭ بارلىق ۇقىعى شالقار ستۋدياسىنا ءتان.
حابارلاسۋ تەلەفون نومەرى:18999891007 Emil:xalhar@163.com
Copyright 2013-2018 夏力哈尔网版权所有 备案号:
 • شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسىن قوسىپ الىڭىز
 • ۇنحات مىنبە نومەرىمىز:xalhar-torabi
  شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسى سىزدەردى قارسى الادى!
  ءبىز تۋرالى | جارناما بەرۋ | سەستاما جاساتۋ | اقى تولەۋ             ەسكەرتۋ : بەكەتىمىزدەگى كەسكىندەردىڭ بارلىعى توردان كەلگەن مەنشىكتى ۇقىعىن ۇستىنە المايدى.