مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » جاڭا اندەر

اندەر قاتارى

جاڭا اندەر  Top90

 1. 1.باقىتىم باعىمتىزىمدىككە قوسۋ
 2. 2.ارايلىمتىزىمدىككە قوسۋ
 3. 3.سەزبەيسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .كوزدەرىمسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .الداماتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .الما قىزتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .كەشىر مەنى-جاڭا نۇسقاتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .ساعىنىشتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .كەشىر مەنىتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .ءجاياۋتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .عاشىقسىڭباتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .قىلىعىڭ بالداي-ۇلار مەللات-نۇرجان باقتيارتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .جىلاما جانىمتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .تۋعان جەرىم-تاماشاتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .تۇسىمدەسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .جاسىرىن ماحابباتتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .ءومىر-ۋاقىتتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .ءومىر-ۋاقىتتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .ايتاسىڭباتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .بيلە-بيلەتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .جان اكەتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .جۇرەگىم دەسەڭتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .شالقار ۆالسىتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .شالقار ۆالسىتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .توي كورىڭىزتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .توقتا قارىنداستىزىمدىككە قوسۋ
 27. .جەك كورەمتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .قۇداشاتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .جوعالماتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .ەكەۋمىزتىزىمدىككە قوسۋ

2- قاتار

 1. .شابا ءتۇس شاباندوزتىزىمدىككە قوسۋ
 2. .العاشقى سەزىمتىزىمدىككە قوسۋ
 3. .ايتا بەرتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .سولايماتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .ويلاماتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .ەركەم-ايتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .ساعىنباتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .ىزدەمەتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .حاتتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .قۇپيا قىزتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .باقىتىڭ سەنى توسادىتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .ساعىنىش تولقىنىتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .جاقسىلارتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .كەلەسىڭبەتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .ءبىر دوسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .سەن نەگە سوندايسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .باقىتىڭ سەنى توسادىتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .پاي-پايتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .ىزدەيمىن اق تاڭداتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .البيناتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .وتەدى كۇندەرتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .تابىلماي كەتتىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .جاستىق شاقتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .نەگەتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .مەنىمەن بيلەتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .ويلا-ويلاتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .بۋىرشىنىم كيەلى تۇعىرىمتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .ءتاي-ءتاي بالامتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .الماتىدا قىزدار كوپتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .ۇيالشاعىمتىزىمدىككە قوسۋ

3- قاتار

 1. .سيتىزىمدىككە قوسۋ
 2. .الاۋتىزىمدىككە قوسۋ
 3. .انا-اكەتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .وزىڭ كەلتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .ساعىنىشتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .عاشىعىمتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .سەن مەنى تىڭداتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .ءجاي-ءجايتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .جانىم-ايتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .ايداناتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .قامشىگەرتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .قىز ماحابباتىتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .ءتاپ-ءتاتتىمتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .كۇتتىم-ايتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .اي زەرە-جاندى داۋىستىزىمدىككە قوسۋ
 16. .انا-جاندى داۋىستىزىمدىككە قوسۋ
 17. .ۋاقىت-جاندى داۋىستىزىمدىككە قوسۋ
 18. .ۇمىتىلماس كۇن-جاندى داۋىستىزىمدىككە قوسۋ
 19. .جاۋاپ بەرتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .وسلايتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .ورالشى ماحابباتىمتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .تۋعان جەر-جاندى داۋىستاتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .قاناتى جوقتار قالادىتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .ۇنايدىتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .كەشىرىم جوقتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .ويلاماتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .جوق دوسىمتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .جۇلدىزىڭمىن ۇيدەگىتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .ارۋلارتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .ماڭگى بىرگەتىزىمدىككە قوسۋ

بۇل تور بەكەتىنىڭ بارلىق ۇقىعى شالقار ستۋدياسىنا ءتان.
حابارلاسۋ تەلەفون نومەرى:18999891007 Emil:xalhar@163.com
Copyright 2013-2018 夏力哈尔网版权所有 备案号:
 • شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسىن قوسىپ الىڭىز
 • ۇنحات مىنبە نومەرىمىز:xalhar-torabi
  شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسى سىزدەردى قارسى الادى!
  ءبىز تۋرالى | جارناما بەرۋ | سەستاما جاساتۋ | اقى تولەۋ             ەسكەرتۋ : بەكەتىمىزدەگى كەسكىندەردىڭ بارلىعى توردان كەلگەن مەنشىكتى ۇقىعىن ۇستىنە المايدى.