مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » قازاقستان انشىلەرى » اق باقىتىم

جيناق تانىستىرىلىمى

جيناق:    اق باقىتىم

ءانشى:    ەرنار ايدار

ۋاقىتى:    2017-10-07

ءتۇرى:    قازاقستان انشىلەرى

كورلىمى:    365282

ءتىلى:    قازاقشا

ءان سانى:    121

ەستۋ

37K

 1. تالداۋرەتءان اتىجيناق اتىەستىلىمەستۋءتۇسىرۋ
 1. 1جامان باەرنار ايدار 438
 2. 2جەك كورەمەرنار ايدار 302
 3. 3بالىمەرنار ايدار 274
 4. 4مەن ساعان عاشىق ەدىمەرنار ايدار 402
 5. 5تولقىندى تولقىن جالعاسىنەرنار ايدار 212
 6. 6ايالداما-توقتار سەرىكوۆ پەن بىرگەەرنار ايدار 179
 7. 7اۋىلعا ساعىنىش-سايات مەدەۋوۆ پەن بىرگەەرنار ايدار 86
 8. 8سەن جوقتا-مەيرامبەك بەسبايوۆ پەن بىرگەەرنار ايدار 2800
 9. 9ءبىر كورگەننەن-دوسىمجان تاڭاتارمەن بىرگەەرنار ايدار 251
 10. 10وزگەرمەسىم-مۇقاسان شاحزادايەۆپەن بىرگەەرنار ايدار 466
 11. 11انام مەن اكەمەرنار ايدار 4730
 12. 12كۇنىم سەن سونبەشى-كەربەز توبىمەن بىرگەەرنار ايدار 824
 13. 13سۇلۋلايىمەرنار ايدار 88
 14. 14قيماي سەنى بارامىنەرنار ايدار 888
 15. 15تىڭداەرنار ايدار 490
 16. 16مەن جاقىنمىنەرنار ايدار 314
 17. 17كوز الدىمدا نۇرلى ءجۇزىڭەرنار ايدار 424
 18. 18مەنىڭداعى ءبىر اققۋىم بار شىعارەرنار ايدار 1533
 19. 19ويلانەرنار ايدار 2803
 20. 20وزگەشە قىزەرنار ايدار 924
 21. 21قايدا قالدىەرنار ايدار 3179
 22. 22ويلاەرنار ايدار 1212
 23. 23قاپ-قارا جەڭگە ادەمىەرنار ايدار 3043
 24. 24ماحاببات قالاسىەرنار ايدار 2286
 25. 25اق مارجانەرنار ايدار 1060
 26. 26قاناتىمدى ىزدەيمىنەرنار ايدار 1265
 27. 27جاز ءومىردى تىرىسسام كۇز ەتۋگەەرنار ايدار 2044
 28. 28ۇرلىقشى قىزەرنار ايدار 1345
 29. 29ۇيلەندىم مەنەرنار ايدار 1562
 30. 30اۋىلدى اڭساۋەرنار ايدار 1684
 31. 31سوندا دا سۇيەمەرنار ايدار 2697
 32. 32ساعىنىشەرنار ايدار 2752
 33. 33ىزدەدىمەرنار ايدار 2353
 34. 34باقىت جارناماسىەرنار ايدار 2117
 35. 35ەكەۋمىزدە ءبىر جۇرەكەرنار ايدار 6870
 36. 36بىرەۋسىڭەرنار ايدار 6509
 37. 37العىسىم كوپ بارىڭەەرنار ايدار 4278
 38. 38ەشكىمگە ايتپاەرنار ايدار 5641
 39. 39ۇلدىڭ جولى-ۇلى جولەرنار ايدار 3198
 40. 40ماڭگىلىك ەلەرنار ايدار 2519
 41. 41جاي-جايەرنار ايدار 3322
 42. 42ءلايلىمەرنار ايدار 3969
 43. 43سەن سونبەشىەرنار ايدار 11458
 44. 44كۇنىم-اۋەرنار ايدار 7994
 45. 45قيماستىقەرنار ايدار 11087
 46. 46جارالاماەرنار ايدار 8403
 47. 47وزىڭمەن ءبىر بولسامەرنار ايدار 8135
 48. 48ايالداماەرنار ايدار 7013
 49. 49ماحابباتىم-اۋەرنار ايدار 6003
 50. 50ارمانەرنار ايدار 4080
 51. 51الماتى مەن شىم قالاەرنار ايدار 9773
 52. 52شىن ۇناتتىمەرنار ايدار 14527
 53. 533 ءتۇرلى گۇلەرنار ايدار 14309
 54. 54كەزدەسۋ نۇكتەسىەرنار ايدار 13384
 55. 55ۇمىتپا مەنىەرنار ايدار 20198
 56. 56قارىنداسماەرنار ايدار 9334
 57. 57كەشىردىمەرنار ايدار 9829
 58. 58كەشىرشى جانىمەرنار ايدار 18382
 59. 59جۇرەگىم دۇرسىلدەەرنار ايدار 22729
 60. 60جۇرەگىم دۇرىلدەدىەرنار ايدار 12847
 61. 61تاعىداەرنار ايدار 19648
 62. 62قىزعانىشىم - ايەرنار ايدار 54760
 63. 63اتا-اناڭدى سىيلاەرنار ايدار 22281
 64. 64جانىم-اۋەرنار ايدار 16174
 65. 65اي -ايەرنار ايدار 17695
 66. 66اي اي جانەرنار ايدار 15292
 67. 67سات ساپارەرنار ايدار 14117
 68. 68ەكى جۇرەك بولىپىنەرنار ايدار 22215
 69. 69ساعىنا بەرەمىنەرنار ايدار 22145
 70. 70تۋلايدى جۇرەكەرنار ايدار 43571
 71. 71تاتتىم مەنىڭەرنار ايدار 27660
 72. 72سەن كورىنبەيسىڭەرنار ايدار 33612
 73. 73ءبىر سۇراقەرنار ايدار 19979
 74. 74مەن سەنى ساعىندىمەرنار ايدار 18691
 75. 75دوستارىمەرنار ايدار 25338
 76. 76عاشىقپىنەرنار ايدار 40863
 77. 77ۇلى استاناەرنار ايدار 15806
 78. 78سەن ماعان ۇنادىڭەرنار ايدار 69621
 79. 79اتا اناڭدى سيلاەرنار ايدار 11898
 80. 80قايداسىڭەرنار ايدار 15516
 81. 81تىم بولماساەرنار ايدار 39653
 82. 82وقسامايسىڭ سەن باسقاعا مۇلدەەرنار ايدار 90091
 83. 83ۇمىت مەنىەرنار ايدار 20539
 84. 84ۇمىتىڭباەرنار ايدار 18006
 85. 85شايحاناەرنار ايدار 37873
 86. 86شىنىمەن ساعىنباي جۇر دەيسىڭبەەرنار ايدار 34192
 87. 87ساعىندىم سەنىەرنار ايدار 46217
 88. 88سەنەن باسقا كىمىم بار (Remix)ەرنار ايدار 25477
 89. 89سەنەن باسقا كىمىم بارەرنار ايدار 27958
 90. 90سوندادا سۇيەمىنەرنار ايدار 27335
 91. 91سۇيە بەرەرنار ايدار 10488
 92. 92ساعىنام سەنىەرنار ايدار 11593
 93. 93مەن جوعالتقان تۇندەەرنار ايدار 19931
 94. 94مەنىڭ جۇرەگىمەرنار ايدار 15022
 95. 95وزىڭ ءبىلەرنار ايدار 11605
 96. 96ساعىندىمەرنار ايدار 9298
 97. 97جان ەركەمەرنار ايدار 9778
 98. 98جارايماەرنار ايدار 45620
 99. 99جارىعىم - ايەرنار ايدار 19088
 100. 100جىلاما ماحاببات ەرنار ايدار 13249
 101. 101ماحابباتىم جۇرەكتە كەۋدەم دە ورتەپ بارادىەرنار ايدار 14256
 102. 102گۇلدەي گۇلدەسىڭەرنار ايدار 14216
 103. 103قايداسىڭەرنار ايدار 9152
 104. 104قول سوزىپەرنار ايدار 7174
 105. 105قالاعا كەلگەن ۇياڭ قىزەرنار ايدار 13428
 106. 106قارتتار ءۇيىەرنار ايدار 5745
 107. 107اق تاماقەرنار ايدار 7053
 108. 108اۋىلدى اڭساۋەرنار ايدار 5832
 109. 109عاشىق جۇرەكەرنار ايدار 11289
 110. 110بىلمەيمىنەرنار ايدار 20147
 111. 111بوتا كوزىمەرنار ايدار 9582
 112. 112گۇل سيلاعان قىزەرنار ايدار 9884
 113. 113نە دەيسىڭەرنار ايدار 10235
 114. 114ساعىندىمەرنار ايدار 10659
 115. 115سەن باقىتىسىڭەرنار ايدار 11697
 116. 116اق كەمەەرنار ايدار 10678
 117. 117ءۇمىر جولىەرنار ايدار 16401
 118. 118اي ارۋەرنار ايدار 13702
 119. 119ماحاببات قورعانەرنار ايدار 14603
 120. 120اق بۇلتىمەرنار ايدار 11420
 121. 121بوتا كوزىڭەرنار ايدار 24940

بۇل تور بەكەتىنىڭ بارلىق ۇقىعى شالقار ستۋدياسىنا ءتان.
حابارلاسۋ تەلەفون نومەرى:18999891007 Emil:xalhar@163.com
Copyright 2013-2018 夏力哈尔网版权所有 备案号:
 • شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسىن قوسىپ الىڭىز
 • ۇنحات مىنبە نومەرىمىز:xalhar-torabi
  شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسى سىزدەردى قارسى الادى!
  ءبىز تۋرالى | جارناما بەرۋ | سەستاما جاساتۋ | اقى تولەۋ             ەسكەرتۋ : بەكەتىمىزدەگى كەسكىندەردىڭ بارلىعى توردان كەلگەن مەنشىكتى ۇقىعىن ۇستىنە المايدى.