مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » قازاقستان انشىلەرى » اق باقىتىم

جيناق تانىستىرىلىمى

جيناق:    اق باقىتىم

ءانشى:    ەرنار ايدار

ۋاقىتى:    2017-10-07

ءتۇرى:    قازاقستان انشىلەرى

كورلىمى:    364934

ءتىلى:    قازاقشا

ءان سانى:    110

ەستۋ

37K

 1. تالداۋرەتءان اتىجيناق اتىەستىلىمەستۋءتۇسىرۋ
 1. 1كۇنىم سەن سونبەشى-كەربەز توبىمەن بىرگەەرنار ايدار 425
 2. 2سۇلۋلايىمەرنار ايدار 151
 3. 3قيماي سەنى بارامىنەرنار ايدار 692
 4. 4تىڭداەرنار ايدار 395
 5. 5مەن جاقىنمىنەرنار ايدار 289
 6. 6كوز الدىمدا نۇرلى ءجۇزىڭەرنار ايدار 409
 7. 7مەنىڭداعى ءبىر اققۋىم بار شىعارەرنار ايدار 902
 8. 8ويلانەرنار ايدار 2113
 9. 9وزگەشە قىزەرنار ايدار 816
 10. 10قايدا قالدىەرنار ايدار 2688
 11. 11ويلاەرنار ايدار 1201
 12. 12قاپ-قارا جەڭگە ادەمىەرنار ايدار 2195
 13. 13ماحاببات قالاسىەرنار ايدار 1640
 14. 14اق مارجانەرنار ايدار 1016
 15. 15قاناتىمدى ىزدەيمىنەرنار ايدار 1214
 16. 16جاز ءومىردى تىرىسسام كۇز ەتۋگەەرنار ايدار 1974
 17. 17ۇرلىقشى قىزەرنار ايدار 1266
 18. 18ۇيلەندىم مەنەرنار ايدار 1480
 19. 19اۋىلدى اڭساۋەرنار ايدار 1625
 20. 20سوندا دا سۇيەمەرنار ايدار 2677
 21. 21ساعىنىشەرنار ايدار 2682
 22. 22ىزدەدىمەرنار ايدار 2242
 23. 23باقىت جارناماسىەرنار ايدار 2091
 24. 24ەكەۋمىزدە ءبىر جۇرەكەرنار ايدار 6410
 25. 25بىرەۋسىڭەرنار ايدار 6202
 26. 26العىسىم كوپ بارىڭەەرنار ايدار 3606
 27. 27ەشكىمگە ايتپاەرنار ايدار 5218
 28. 28ۇلدىڭ جولى-ۇلى جولەرنار ايدار 3065
 29. 29ماڭگىلىك ەلەرنار ايدار 2497
 30. 30جاي-جايەرنار ايدار 3240
 31. 31ءلايلىمەرنار ايدار 3593
 32. 32سەن سونبەشىەرنار ايدار 11023
 33. 33كۇنىم-اۋەرنار ايدار 7920
 34. 34قيماستىقەرنار ايدار 10233
 35. 35جارالاماەرنار ايدار 8331
 36. 36وزىڭمەن ءبىر بولسامەرنار ايدار 8070
 37. 37ايالداماەرنار ايدار 6972
 38. 38ماحابباتىم-اۋەرنار ايدار 6011
 39. 39ارمانەرنار ايدار 3965
 40. 40الماتى مەن شىم قالاەرنار ايدار 9752
 41. 41شىن ۇناتتىمەرنار ايدار 14130
 42. 423 ءتۇرلى گۇلەرنار ايدار 14269
 43. 43كەزدەسۋ نۇكتەسىەرنار ايدار 13248
 44. 44ۇمىتپا مەنىەرنار ايدار 20143
 45. 45قارىنداسماەرنار ايدار 9291
 46. 46كەشىردىمەرنار ايدار 9796
 47. 47كەشىرشى جانىمەرنار ايدار 17808
 48. 48جۇرەگىم دۇرسىلدەەرنار ايدار 22409
 49. 49جۇرەگىم دۇرىلدەدىەرنار ايدار 12801
 50. 50تاعىداەرنار ايدار 19321
 51. 51قىزعانىشىم - ايەرنار ايدار 54047
 52. 52اتا-اناڭدى سىيلاەرنار ايدار 21943
 53. 53جانىم-اۋەرنار ايدار 16157
 54. 54اي -ايەرنار ايدار 17618
 55. 55اي اي جانەرنار ايدار 15286
 56. 56سات ساپارەرنار ايدار 14098
 57. 57ەكى جۇرەك بولىپىنەرنار ايدار 22026
 58. 58ساعىنا بەرەمىنەرنار ايدار 22170
 59. 59تۋلايدى جۇرەكەرنار ايدار 43021
 60. 60تاتتىم مەنىڭەرنار ايدار 27615
 61. 61سەن كورىنبەيسىڭەرنار ايدار 33151
 62. 62ءبىر سۇراقەرنار ايدار 19710
 63. 63مەن سەنى ساعىندىمەرنار ايدار 18619
 64. 64دوستارىمەرنار ايدار 25079
 65. 65عاشىقپىنەرنار ايدار 38087
 66. 66ۇلى استاناەرنار ايدار 15819
 67. 67سەن ماعان ۇنادىڭەرنار ايدار 68460
 68. 68اتا اناڭدى سيلاەرنار ايدار 11910
 69. 69قايداسىڭەرنار ايدار 15460
 70. 70تىم بولماساەرنار ايدار 39447
 71. 71وقسامايسىڭ سەن باسقاعا مۇلدەەرنار ايدار 87725
 72. 72ۇمىت مەنىەرنار ايدار 20495
 73. 73ۇمىتىڭباەرنار ايدار 17510
 74. 74شايحاناەرنار ايدار 37410
 75. 75شىنىمەن ساعىنباي جۇر دەيسىڭبەەرنار ايدار 33886
 76. 76ساعىندىم سەنىەرنار ايدار 45845
 77. 77سەنەن باسقا كىمىم بار (Remix)ەرنار ايدار 25156
 78. 78سەنەن باسقا كىمىم بارەرنار ايدار 27612
 79. 79سوندادا سۇيەمىنەرنار ايدار 27036
 80. 80سۇيە بەرەرنار ايدار 10491
 81. 81ساعىنام سەنىەرنار ايدار 11515
 82. 82مەن جوعالتقان تۇندەەرنار ايدار 18576
 83. 83مەنىڭ جۇرەگىمەرنار ايدار 14833
 84. 84وزىڭ ءبىلەرنار ايدار 11521
 85. 85ساعىندىمەرنار ايدار 9303
 86. 86جان ەركەمەرنار ايدار 9747
 87. 87جارايماەرنار ايدار 44709
 88. 88جارىعىم - ايەرنار ايدار 18932
 89. 89جىلاما ماحاببات ەرنار ايدار 12853
 90. 90ماحابباتىم جۇرەكتە كەۋدەم دە ورتەپ بارادىەرنار ايدار 14222
 91. 91گۇلدەي گۇلدەسىڭەرنار ايدار 13342
 92. 92قايداسىڭەرنار ايدار 9135
 93. 93قول سوزىپەرنار ايدار 7186
 94. 94قالاعا كەلگەن ۇياڭ قىزەرنار ايدار 13389
 95. 95قارتتار ءۇيىەرنار ايدار 5737
 96. 96اق تاماقەرنار ايدار 7024
 97. 97اۋىلدى اڭساۋەرنار ايدار 5827
 98. 98عاشىق جۇرەكەرنار ايدار 11283
 99. 99بىلمەيمىنەرنار ايدار 19659
 100. 100بوتا كوزىمەرنار ايدار 9527
 101. 101گۇل سيلاعان قىزەرنار ايدار 9881
 102. 102نە دەيسىڭەرنار ايدار 10180
 103. 103ساعىندىمەرنار ايدار 10634
 104. 104سەن باقىتىسىڭەرنار ايدار 11521
 105. 105اق كەمەەرنار ايدار 10454
 106. 106ءۇمىر جولىەرنار ايدار 15860
 107. 107اي ارۋەرنار ايدار 13579
 108. 108ماحاببات قورعانەرنار ايدار 14506
 109. 109اق بۇلتىمەرنار ايدار 11416
 110. 110بوتا كوزىڭەرنار ايدار 24913

بۇل تور بەكەتىنىڭ بارلىق ۇقىعى شالقار ستۋدياسىنا ءتان.
حابارلاسۋ تەلەفون نومەرى:18999891007 Emil:xalhar@163.com
Copyright 2013-2018 夏力哈尔网版权所有 备案号:
 • شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسىن قوسىپ الىڭىز
 • ۇنحات مىنبە نومەرىمىز:xalhar-torabi
  شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسى سىزدەردى قارسى الادى!
  ءبىز تۋرالى | جارناما بەرۋ | سەستاما جاساتۋ | اقى تولەۋ             ەسكەرتۋ : بەكەتىمىزدەگى كەسكىندەردىڭ بارلىعى توردان كەلگەن مەنشىكتى ۇقىعىن ۇستىنە المايدى.