مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » قازاقستان انشىلەرى » اق باقىتىم

جيناق تانىستىرىلىمى

جيناق:    اق باقىتىم

ءانشى:    ەرنار ايدار

ۋاقىتى:    2017-10-07

ءتۇرى:    قازاقستان انشىلەرى

كورلىمى:    365209

ءتىلى:    قازاقشا

ءان سانى:    117

ەستۋ

37K

 1. تالداۋرەتءان اتىجيناق اتىەستىلىمەستۋءتۇسىرۋ
 1. 1تولقىندى تولقىن جالعاسىنەرنار ايدار 262
 2. 2ايالداما-توقتار سەرىكوۆ پەن بىرگەەرنار ايدار 183
 3. 3اۋىلعا ساعىنىش-سايات مەدەۋوۆ پەن بىرگەەرنار ايدار 61
 4. 4سەن جوقتا-مەيرامبەك بەسبايوۆ پەن بىرگەەرنار ايدار 1488
 5. 5ءبىر كورگەننەن-دوسىمجان تاڭاتارمەن بىرگەەرنار ايدار 138
 6. 6وزگەرمەسىم-مۇقاسان شاحزادايەۆپەن بىرگەەرنار ايدار 389
 7. 7انام مەن اكەمەرنار ايدار 2513
 8. 8كۇنىم سەن سونبەشى-كەربەز توبىمەن بىرگەەرنار ايدار 588
 9. 9سۇلۋلايىمەرنار ايدار 89
 10. 10قيماي سەنى بارامىنەرنار ايدار 810
 11. 11تىڭداەرنار ايدار 438
 12. 12مەن جاقىنمىنەرنار ايدار 327
 13. 13كوز الدىمدا نۇرلى ءجۇزىڭەرنار ايدار 410
 14. 14مەنىڭداعى ءبىر اققۋىم بار شىعارەرنار ايدار 1325
 15. 15ويلانەرنار ايدار 2478
 16. 16وزگەشە قىزەرنار ايدار 909
 17. 17قايدا قالدىەرنار ايدار 2955
 18. 18ويلاەرنار ايدار 1203
 19. 19قاپ-قارا جەڭگە ادەمىەرنار ايدار 2534
 20. 20ماحاببات قالاسىەرنار ايدار 2020
 21. 21اق مارجانەرنار ايدار 1020
 22. 22قاناتىمدى ىزدەيمىنەرنار ايدار 1238
 23. 23جاز ءومىردى تىرىسسام كۇز ەتۋگەەرنار ايدار 2031
 24. 24ۇرلىقشى قىزەرنار ايدار 1357
 25. 25ۇيلەندىم مەنەرنار ايدار 1501
 26. 26اۋىلدى اڭساۋەرنار ايدار 1660
 27. 27سوندا دا سۇيەمەرنار ايدار 2645
 28. 28ساعىنىشەرنار ايدار 2704
 29. 29ىزدەدىمەرنار ايدار 2333
 30. 30باقىت جارناماسىەرنار ايدار 2119
 31. 31ەكەۋمىزدە ءبىر جۇرەكەرنار ايدار 6675
 32. 32بىرەۋسىڭەرنار ايدار 6364
 33. 33العىسىم كوپ بارىڭەەرنار ايدار 3795
 34. 34ەشكىمگە ايتپاەرنار ايدار 5433
 35. 35ۇلدىڭ جولى-ۇلى جولەرنار ايدار 3164
 36. 36ماڭگىلىك ەلەرنار ايدار 2498
 37. 37جاي-جايەرنار ايدار 3297
 38. 38ءلايلىمەرنار ايدار 3688
 39. 39سەن سونبەشىەرنار ايدار 11263
 40. 40كۇنىم-اۋەرنار ايدار 7945
 41. 41قيماستىقەرنار ايدار 10669
 42. 42جارالاماەرنار ايدار 8360
 43. 43وزىڭمەن ءبىر بولسامەرنار ايدار 8114
 44. 44ايالداماەرنار ايدار 6998
 45. 45ماحابباتىم-اۋەرنار ايدار 5969
 46. 46ارمانەرنار ايدار 4034
 47. 47الماتى مەن شىم قالاەرنار ايدار 9779
 48. 48شىن ۇناتتىمەرنار ايدار 14306
 49. 493 ءتۇرلى گۇلەرنار ايدار 14276
 50. 50كەزدەسۋ نۇكتەسىەرنار ايدار 13305
 51. 51ۇمىتپا مەنىەرنار ايدار 20183
 52. 52قارىنداسماەرنار ايدار 9313
 53. 53كەشىردىمەرنار ايدار 9799
 54. 54كەشىرشى جانىمەرنار ايدار 17972
 55. 55جۇرەگىم دۇرسىلدەەرنار ايدار 22625
 56. 56جۇرەگىم دۇرىلدەدىەرنار ايدار 12824
 57. 57تاعىداەرنار ايدار 19553
 58. 58قىزعانىشىم - ايەرنار ايدار 54469
 59. 59اتا-اناڭدى سىيلاەرنار ايدار 22040
 60. 60جانىم-اۋەرنار ايدار 16156
 61. 61اي -ايەرنار ايدار 17648
 62. 62اي اي جانەرنار ايدار 15286
 63. 63سات ساپارەرنار ايدار 14103
 64. 64ەكى جۇرەك بولىپىنەرنار ايدار 22126
 65. 65ساعىنا بەرەمىنەرنار ايدار 22143
 66. 66تۋلايدى جۇرەكەرنار ايدار 43286
 67. 67تاتتىم مەنىڭەرنار ايدار 27630
 68. 68سەن كورىنبەيسىڭەرنار ايدار 33291
 69. 69ءبىر سۇراقەرنار ايدار 19879
 70. 70مەن سەنى ساعىندىمەرنار ايدار 18657
 71. 71دوستارىمەرنار ايدار 25080
 72. 72عاشىقپىنەرنار ايدار 39850
 73. 73ۇلى استاناەرنار ايدار 15806
 74. 74سەن ماعان ۇنادىڭەرنار ايدار 69239
 75. 75اتا اناڭدى سيلاەرنار ايدار 11877
 76. 76قايداسىڭەرنار ايدار 15487
 77. 77تىم بولماساەرنار ايدار 39562
 78. 78وقسامايسىڭ سەن باسقاعا مۇلدەەرنار ايدار 88987
 79. 79ۇمىت مەنىەرنار ايدار 20520
 80. 80ۇمىتىڭباەرنار ايدار 17878
 81. 81شايحاناەرنار ايدار 37644
 82. 82شىنىمەن ساعىنباي جۇر دەيسىڭبەەرنار ايدار 34101
 83. 83ساعىندىم سەنىەرنار ايدار 46046
 84. 84سەنەن باسقا كىمىم بار (Remix)ەرنار ايدار 25335
 85. 85سەنەن باسقا كىمىم بارەرنار ايدار 27773
 86. 86سوندادا سۇيەمىنەرنار ايدار 27154
 87. 87سۇيە بەرەرنار ايدار 10486
 88. 88ساعىنام سەنىەرنار ايدار 11545
 89. 89مەن جوعالتقان تۇندەەرنار ايدار 19508
 90. 90مەنىڭ جۇرەگىمەرنار ايدار 14888
 91. 91وزىڭ ءبىلەرنار ايدار 11531
 92. 92ساعىندىمەرنار ايدار 9282
 93. 93جان ەركەمەرنار ايدار 9763
 94. 94جارايماەرنار ايدار 45195
 95. 95جارىعىم - ايەرنار ايدار 19008
 96. 96جىلاما ماحاببات ەرنار ايدار 13122
 97. 97ماحابباتىم جۇرەكتە كەۋدەم دە ورتەپ بارادىەرنار ايدار 14228
 98. 98گۇلدەي گۇلدەسىڭەرنار ايدار 13985
 99. 99قايداسىڭەرنار ايدار 9147
 100. 100قول سوزىپەرنار ايدار 7172
 101. 101قالاعا كەلگەن ۇياڭ قىزەرنار ايدار 13416
 102. 102قارتتار ءۇيىەرنار ايدار 5737
 103. 103اق تاماقەرنار ايدار 7046
 104. 104اۋىلدى اڭساۋەرنار ايدار 5829
 105. 105عاشىق جۇرەكەرنار ايدار 11287
 106. 106بىلمەيمىنەرنار ايدار 19792
 107. 107بوتا كوزىمەرنار ايدار 9544
 108. 108گۇل سيلاعان قىزەرنار ايدار 9878
 109. 109نە دەيسىڭەرنار ايدار 10211
 110. 110ساعىندىمەرنار ايدار 10650
 111. 111سەن باقىتىسىڭەرنار ايدار 11541
 112. 112اق كەمەەرنار ايدار 10564
 113. 113ءۇمىر جولىەرنار ايدار 16188
 114. 114اي ارۋەرنار ايدار 13655
 115. 115ماحاببات قورعانەرنار ايدار 14590
 116. 116اق بۇلتىمەرنار ايدار 11414
 117. 117بوتا كوزىڭەرنار ايدار 24909

بۇل تور بەكەتىنىڭ بارلىق ۇقىعى شالقار ستۋدياسىنا ءتان.
حابارلاسۋ تەلەفون نومەرى:18999891007 Emil:xalhar@163.com
Copyright 2013-2018 夏力哈尔网版权所有 备案号:
 • شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسىن قوسىپ الىڭىز
 • ۇنحات مىنبە نومەرىمىز:xalhar-torabi
  شالقار تورابى ۇنحات مىنبەسى سىزدەردى قارسى الادى!
  ءبىز تۋرالى | جارناما بەرۋ | سەستاما جاساتۋ | اقى تولەۋ             ەسكەرتۋ : بەكەتىمىزدەگى كەسكىندەردىڭ بارلىعى توردان كەلگەن مەنشىكتى ۇقىعىن ۇستىنە المايدى.